ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AFSAD TÜZÜK

ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ (AFSAD) TÜZÜĞÜ

MADDE 1:

DERNEĞİN ADI

Derneğin adı Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği olup, kısa adı AFSAD’dır. Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2:

DERNEĞİN AMACI

Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek olanaklar hazırlamak, yapıtlarını değerlendirmek, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek derneğin amacıdır.

 1. MADDE 3: ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

  1. Fotoğrafla veya diğer kültür ve sanat konularıyla ilgili toplantı, konferans, seminer, atölye, sergi, fotoğraf film gösterileri, uygulama amaçlı gezi faaliyetleri yapar, sempozyum, kongre, panel gibi etkinlikler ve ayrıca yarışmalar düzenler.
  2. Fotoğrafla ilgili veya diğer kültür sanat konularında araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunur. Gelir getirici iktisadi işletmeler açar, işletir, bunların kuruluşu için gerekli katkılarda bulunur.
  3. Fotoğraf ve sinema ile ilgili seminerler düzenler, fotoğraf okulu kurar, atölyeler, sergiler, yarışmalar ve benzeri düzenler. Fotoğraf çekimi, proje, karanlık ve aydınlık oda çalışmaları yapar, sayısal fotoğrafçılık konusundaki çalışmalar için olanaklar sağlar.
  4. Fotoğraf sanatçılarına çalışma ortamı sağlar, yapıtlarını değerlendirir.
  5. Üyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için  geziler, yemekler, toplantılar, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler, lokal açar, kütüphane kurar.
  6. Sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları, bu alanlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, diğer kurum, kuruluş ve toplulukların (üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları, sendika ve benzeri ) çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, birlikte ulusal ve uluslararası projeler hazırlayıp gerçekleştirir.
  7. Sinema sanatı; film üretimi, projeleri, kısa film tekniğine yönelik olarak üyelerin çalışmalarına ortam hazırlar, yönlendirir. Seminer, atölye, panel, sempozyum, konferans ve benzeri eğitim çalışmalarını düzenler, film gösterileri, kısa film festivali ve sinema günleri düzenler, söyleşiler, gösteriler yapar, yayınlar çıkarır, benzer alanda uğraş veren diğer kişi ve kurumlarla ortak projeler üretir ve etkinliklere katılır.
  8. Derneğe gelir sağlayıcı profesyonel fotoğraf, sinema, belgesel çekimi ve baskı işleri yapar, bu amaçla stüdyo ve laboratuvarlar kurar ve/ veya kiralar, gerekli ekipmanları satın alır, kiralar. Bunlarla ilgili ticari kuruluşlar kurar, işletir.
  9. Federasyon kurucusu olabilir, mevcut federasyonlara katılabilir veya üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi olduğu federasyonun çalışmalarına katılabilir ve federasyon üyeliğinden doğan maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirir.
  10. Ulusal ve uluslararası benzer amaçlı kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenler, proje çalışmaları yapar. Bu kuruluşlardan amaçlarını gerçekleştirmek için destek alır.
  11. Ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal konulardaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla konusu ile ilgili alanlarda dernek, federasyon, vakıf, sendika ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar, platformlar kurar ve /veya kurulmuş olan platformlara katılır.

 2. MADDE 4: DERNEK ÜYELİĞİ

  Dernekte üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.

  Üyelik için Aranan Şartlar :

  18 yaşını doldurmuş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabul eden kişiler, aşağıdaki koşullardan en az birini  taşıması halinde, üye başvuru belgesini doldurarak dernek üyesi olmak için başvurabilir.

  1. Fotoğraf ile üye olmak için; üye olmak isteyen kişiler bir konu bütünlüğü taşımak kaydıyla 10 (on ) adet en az 20×30 cm ebadında fotoğraf ile üyelik için başvuruda bulunabilirler.
  2. Kısa film ile üye olmak için 2 (iki) adet film ile başvuruda bulunabilirler. Başvurularda filmlerden en az bir tanesinde yönetmen diğerinde görüntü yönetmeni, kameraman veya kurgucu olarak görev almış olması şarttır. Aynı filmle en fazla 2 (iki) kişi üyelik başvurusu yapabilir.
  3. Bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema alanındaki eserleriyle, yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş kişiler.

  Üyelik İçin Başvuru :

  1. Üyelik için aranan şartları taşıyan kişiler; derneğe yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunurlar. Yönetim kurulu, 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuruda bulunup, üyelik için aranan şartları yerine getiremediği yönetim kurulunca belirlenen kişiler istenen şartları sağlayarak, tekrar başvuruda bulunabilirler.
  2. Başvurusu kabul edilen kişi; bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kişi; kabul kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde üyelik giriş bedeli (yıllık üyelik aidatının 2/3- üçte iki oranında) ve 1 yıllık üyelik aidatını peşin yatırmak zorundadır.
  3. Öğrenimine devam eden ve 25 yaşını geçmemiş öğrencilerin üyeliğe başvurularının kabulü halinde giriş ödentisi alınmaz ve yıllık aidat 4 taksit halinde ödenir.

  Onursal Üyelik:

  1. a) Bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf veya sinema eserleriyle ve yayınlarıyla, çalışmalarıyla katkıda bulunmuş yada dernek üyeliğinde yirmi yılını doldurmuş kişilerin önceden yazılı onayları alınarak onursal üye seçilmesi için olağan genel kurula katılan üyelerin 1/ 10’u (onda biri) tarafından divana yazılı olarak teklifte bulunarak önerge verilir.
  2. b) Divan, bu teklifleri görüşmeye açar, oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Onursal Üyelik verilir.
  3. c) Daha önce onursal üyeliği olan kişilerin onursal üyelikleri ise, genel kurulda aynı oy 2/3 (üçte iki) çokluğu ile alınacak karar ile kaldırılabilir.
  4. d) Onursal üyeler dernek organlarına üyelik için aday olamazlar ve üye ödentisi vermek zorunlulukları yoktur. Onursal üyeler isterlerse genel kurula katılabilirler. Ancak, oy hakları yoktur ve dernek organlarına seçilemezler.
  5. e) Onursal üyeler tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar.
  6. f) Genel kurulda onursal üyelik verilen kişiye bu karar iki hafta içinde yazı ile duyurulur.

   Dernek Üyeliğinden İstifa Edenlerin Yeniden Üye Olması:

  1. a) Yeniden üye olmak isteyen kişi, üyelik için bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvuruda bulunur.
  2. b) Dernek yönetim kurulu başvuruda bulunan kişi hakkında geçmişi ve bugünkü durumuna göre bir değerlendirmede bulunur. Yönetim kurulu başvuruda bulunan kişi ile görüşerek varsa geçmiş döneme ait aidat borcunun ödenmesini, varsa vermiş olduğu zararın tazminini ayrıca, üzerinde derneğe ait herhangi bir cihaz, evrak varsa bunların 15 (onbeş) gün içerisinde derneğe teslimini ister. Teslimin sağlanmasının ardından yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda üyeliğe kabul edilir. Yönetim kurulu başvuruyu kabul etmediği takdirde konu genel kurulda değerlendirilir.

  Herhangi Bir Nedenle Dernek ile İlişkisi Kesilenlerin Yeniden Üye Olması:

  1. a) Bu durumlarda olan kişilerin genel kurullarda yeniden üyelik için başvuru hakkı vardır.
  2. b) Kişi olağan genel kurulda dernekle ilişkisinin kesilme nedeni ve üye olmak istediğini belirten dilekçeyi divan başkanlığına verir.
  3. c) Divan başkanlığı genel kurulda üyelik başvuru dilekçelerini okur ve her biri üzerine görüşme açar. Görüşme sonunda başvurular açık oylamayla, oy çokluğuna göre sonuçlandırılır.
  4. d) Yeniden üyelik başvurusu genel kurulca kabul edilen kişi, bu kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde varsa üyelikten çıkarılma tarihine kadar olan borçlarını ödemediği takdirde, üyeliği düşer.

 3. MADDE 5 : ÜYE VE ONURSAL ÜYE HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Hakları:

  a) Üye, derneğin bütün organlarına aday olma ve seçilme hakkına sahiptir. Derneğin her türlü olanaklarından ve çalışmalarından yararlanabilir.

  b) Her üye dernek programını aksatmamak koşuluyla taşınabilir malzemeleri, ekipmanları ve dokümanları imza karşılığında dernek dışına dernek yönetim kurulunun izni ile çıkarabilir.

  c) Onursal üyeler dernek faaliyetlerinden ve çalışmalarından yararlanabilirler.

  Yükümlülükleri:

  a) Tüzük hükümlerine ve yasalara aykırı olmamak koşulu ile genel kurul kararlarına uyar. Yönetim kurulu kararlarında işbirliği yapar.

  b) Üye, dernek düzenine uymak, dernek menfaatini gözetmek, çıkarlarını korumak ve dernek prensipleri ve amaçlarını uygun olarak temsil etmekle yükümlüdür.

  c) Genel kurulda belirlenen  aidatı düzenli ve eksiksiz olarak öder.

  d) Yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerde, geçerli mazeret sunmuş olması hali dışında görevi yerine getirir, kişisel veya görevlendirmenin işleyişi ile ilgili yürütememe durumunda gerekçeleri ile birlikte görevi yönetim kuruluna iade eder.

  e) Üyelerin genel kurul ve genel üye toplantılarına katılmaları beklenir.

 4. MADDE 6 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

  Üyelikten Çıkma

  a) Her üye yazılı bir dilekçe ile istediği zaman üyelikten ayrılabilir.

  b) İstifa dilekçesi veren üye 30 (otuz ) gün içinde kendi üzerinde olan derneğe ait her türlü evrak, doküman, yayın, kitap, fotoğraf, alet, cihaz ve parayı teslim eder.

  c) Bu teslimat 30 (otuz gün) içinde yapılmazsa, 15 (onbeş)  gün içinde teslim edilmesi yönetim kurulu tarafından bir yazıyla istenir ve teslim edilmediği taktirde hukuki süreç başlatılır.

  d) Üye, üyelikten  istifa dilekçesinin tarihine kadar  geçmiş dönemlerden kalan aidat borçlarını istifa dilekçesi tarihinde geçerli olan hadler üzerinden 30 (otuz) gün içinde ödemek zorundadır.

  e) Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen istifa etmiş üye hakkında dernekler kanununda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

 5. MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE NEDENLERİ

  Üyelikten Çıkarılma

  Aşağıda sıralanan nedenlerden bir veya birkaçının tespit edilmesi ve yönetim kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılma gerçekleşebilir.

  1. Üyenin dernek tüzüğünün 4.maddesindeki hususlardan bir veya birkaçının haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya birinin veya bir kaçının ihlali,
  2. Derneğin amaçları ve etkinliklerinin gerçekleşmesini engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak,
  3. Dernek tüzüğü hükümlerine uyulmaması ve aykırı hareket edilmesi,
  4. Üyelik aidatını toplam 6 (altı) ay ödemeyenlerden, kendisine üye başvuru formunda belirttiği GSM numarasına kısa mesaj veya elektronik posta adresine bildirilmesi durumunda 10 (on) gün içinde borcunu ödemeyenler,
  5. Dernek çıkarlarına aykırı hareket etmek, eden kişi ve kişilerle ortak hareket etmek, derneğin amacını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  6. Dernek amaçlarını saptırma ve siyasi bir parti veya oluşumun emellerine hizmet ettirme amacı gütmek,
  7. Dernek mallarına ve / veya yayınlarına bilerek, isteyerek zarar vermek veya dernek malını, cihazlarını yönetim kurulundan izinsiz olarak dernek dışına çıkarmak,
  8. Dernek aleyhine karalayıcı, küçültücü sözlü veya yazılı beyanda bulunmak veya bu yönde eylemi görülen kişilerle ortak hareket etmek,
  9. Türk medeni kanunu , dernekler kanunu ve özel kanunlara göre bir derneğe üye olma hakkını kaybetmek.

 6. MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARMA ORGANLARI

  Dernek üyeliğinden çıkarılmaya yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu konuyu görüşerek karara bağlar. Bu kararı  7 (yedi) gün içinde ilgili üyeye yazı ile bildirir.

 7. MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ HAKKI

  a) Üye, üyelikten çıkarılma kararına karşı yönetim kuruluna hitaben yazdığı dilekçe ile itiraz edebilir. Bu itiraz, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında gündeme alınır. İtiraz hakkında, yapılacak olan oylamada, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

  b) Genel kurul tarafından itirazın kabulü halinde kişi, yeniden üyelik hakkını kazanmış sayılır ve yönetim kurulu, genel kurul kararını en çok 30 (otuz) gün içinde yürürlüğe koyar ve üyelik için gerekli işlemleri yapar. Kişinin, geçmiş dönemlere ait aidat borçlarını, itirazın kabulü kararının kendisine bildiriminden 15 (on beş) gün içerisinde ödememesi halinde üyeliği düşer.

 8. MADDE 10: DERNEK ORGANLARI

  a-) Genel Kurul

  b-) Yönetim Kurulu

  c-) Denetleme Kurulu

 9. MADDE 11: GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE İŞLEYİŞİ

  a) Genel kurul, derneğin en üst ve en yetkili organıdır. Dernek üyelerinden oluşur.

  b) İki yılda bir Mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Genel kurul toplantısı iki şekilde gerçekleşir.

  A)Olağan genel kurul

  B) Olağanüstü genel kurul

  Olağan Genel Kurula ve Olağanüstü Genel Kurula Çağrı:

  1. Yönetim kurulu tarafından olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı kararı alınmasının ardından üyeler tarafından derneğe bildirilmiş son adresine, ilk toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce postaya verilmek üzere toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini belirten yazı üyelere bülten, elektronik posta, GSM numarasına kısa mesaj, telefon yoluyla ve derneğin WEB sayfasında da                 genel kurul toplantı çağrısı iletilerek genel kurula  katılım desteklenir ve sağlanır.
  2. Toplantıdan 20 (yirmi) gün önce dernek merkezindeki ilan panosuna 14 (on dört) puntodan küçük olmayan ilk ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini belirten ilan metni asılır. Çağrı metninin postaya verilmesi ve ilan panosuna asılması işlemini, dernek yazmanı ve en az bir denetim kurulu üyesi düzenler ve bu işlemler tutanakla belgelenir.
  3. Olağan ve olağanüstü genel kurulun ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, tutanakla tespit edilip dernek başkanı tarafından imzalanır.  İkinci toplantı, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.
  4. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

  Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim ya da denetim kurullarının veya dernek üyelerinin 1/5 ( beşte biri) nin  yazılı isteği ve yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır. Olağanüstü genel kurul kararı alındıktan veya yazılı istek yönetim kuruluna bildirildikten sonra, en geç 30 ( otuz) gün içinde yapılır.

  Genel Kurulun İşleyişi:

  a) Yönetim kurulu, yeterli çoğunluğun oluştuğunun tespiti durumunda toplantıyı açar. Divan kurulu için üyeler tarafından verilen önergeler oylanır, en çok oyu alan adaylar seçilir. Divan kurulu bir başkan, bir başkan vekili ve üç yazman üyeden oluşur. Divan kurulu, medeni kanun, dernekler kanunu, dernekler yönetmeliği ve dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda önceden belirlenmiş olan gündemle toplantıyı yönetir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

  b)Genel kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

  c)Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile yapılır.

  d) Oy pusulaları genel kurulu düzenleyen yönetim kurulu tarafından dernek mühürlü olarak hazırlanıp divana teslim edilir.

 10. MADDE 12: GENEL KURULUN GÖREVLERİ

  a-Dernek organlarının seçilmesi,

  b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  c-Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporlarının okunarak görüşmeye açılması ve raporların ayrı ayrı ibrası,

  d-Dernek içi gerekli demirbaş, araç, gereç ve taşınmaz alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  e-Derneğin bir federasyona kurucu üye olarak katılmasına ya da kurulmuş olan bir federasyona üye olmasına ya da üyesi olduğu bir federasyondan ayrılmasına ilişkin karar verilmesi,

  f-Derneğin feshedilmesi,

  g-Dernekler kanunu ile dernek tüzüğünün  kendisine verdiği diğer işlerin yapılması,

  h-Dernek üyelerinin gelecek döneme ilişkin projelerinin, çalışmalarının görüşülmesi ve tavsiye kararının alınması,

  i-Dernek üyeliğinden istifa edip yeniden üyelik başvurusu kabul edilmeyen yada herhangi bir nedenle dernek ile ilişkisi kesilmiş olan kişilerin üyelik başvuruları ile üyelik ilişkisinin kesilmesine itirazların görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanması,

  j-Onursal üyelikler ile ilgili önergelerin görüşülmesi

  k- Ödenek ve yollukların belirlenmesi,

  l- Üye yıllık ödentilerinin ve giriş ödentisinin tutarının belirlenmesi.

 11. MADDE 13: YÖNETİM KURULU , DENETİM KURULU VE FEDERASYON DELEGESİ SEÇİLME USULLERİ

  a) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Federasyon delege listeleri üç ayrı liste halinde hazırlanır.

  b)Yönetim kurulu listesi 7 (yedi) asıl, 7 (yedi)  yedek üyeden oluşur.

  c) Denetim kurulu listesi 3 (üç)  asıl, 3 (üç )yedek üyeden oluşur.

  d) Federasyon delege listesi federasyonların tüzüklerinde belirtilen sayıda delegeden oluşur.

  e) Listeler dernek üyelerinden oluşur. Aday üye genel kurulda bulunmak zorundadır. Vekaleten aday olunmaz.

  f) Listeye adayın adı, soyadı ve üye  numarası yazılır.

 12. MADDE 14: YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

  Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asıl 7 (yedi)  yedek üyeden oluşur.

 13. MADDE 15: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

  a-) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için dernek tüzüğüne uygun olarak her türlü çalışmayı yapar, düzenler ve yürütür. Genel kurulun aldığı kararları uygular. Çalışma raporunu hazırlayarak genel kurulun onayına sunar.

  b-) Yurt içinde ve dışında kurum ve kuruluşlara, kamuoyuna karşı derneği temsil eder.

  c-) Atölye çalışmalarına ve seminerlere katılım bedellerini, dernek çalışanları ile ilgili diğer kişilere verilecek ücretleri belirler.

  d-) Derneğin ulusal ve uluslararası fotoğrafçılık ve sinema etkinliklerini düzenler; fotoğraf ve sinema sanatının ulusal ve uluslararası düzeyde tartışılması, tanıtılması faaliyetlerinde bulunur.

  e) Derneği federasyon ve diğer çeşitli platformlarda, kurum ve kuruluşlarla yapılan temaslarda, çeşitli görüşmelerde temsil eder ya da görevlendirmelerde bulunur.

  f-) Dernekte oluşturulan atölye, birim, çalışma grupları ve projeler ile ilgili çalışmaları yürütür, denetler, aksaklıkları giderir ve gerekli gördüğünde görev değişikliği yapar.

  g-) İktisadi işletmelerin kurulması, işletilmesi, halihazır çalışan işletmelerin kiraya verilmesi, işletmeciye devredilmesi, ortaklaşa çalıştırılması, bu işletmeler ile ilgili yer kiralama, satın alma, personel alma veya çıkarma, müdür atama veya çıkarma, bununla ilgili her türlü resmi dairelere başvurma, bankalarda hesap açma ve / veya kapatma, para çekme, para yatırma, mahkemelerde derneği temsil etme ve benzeri iş ve işlemleri yapar.

  h)Denetleme kurulunun hazırladığı raporları üyelere ulaştırır.

  ı)Derneğin, diğer il ve ilçelerde temsilciliklerini açar, ilgili kişileri görevlendirir.

  i) Genel kurulun hazırlık çalışmalarını yürütür.

 14. MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN İŞLEYİŞİ

  a-) Yönetim kurulu ayda en az iki kez dernek başkanı veya başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. Toplantılarda asıl üyelerin yarısından bir fazlası bulunmalıdır. Yönetim kurulu kararı çoğunlukla alınır. Toplantı gününün belirlenmesi kararı yönetim kuruluna aittir.

  b-) Özrü olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına üç kez üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye alınır.

  c-) Yönetim kurulu, seçildiği tarihten itibaren 7 ( yedi) gün içinde toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman seçer. Diğer, birimler ve projeler için görev dağıtımı yapar.

  d-) Yönetim kurulunda çeşitli nedenlerle oluşan eksilmeler yedek üyelerle tamamlanır. Yönetim kurulu asıl üye sayısının yarıdan fazlası boşalırsa mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulunun isteği ile genel kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

  Dernek Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sayman ile Yazmanın Görev ve Sorumlulukları

  1) Başkan

  a) Derneği, dernek içinde ve dışında kişi, kurum veya kuruluşlara karşı temsil eder.

  b)Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

  c) Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen yönetim kurulu ve dernek üyelerinin görevlerini yerine getirmelerini denetler, yardımcı olur.

  d) Yönetim kurulu ve dernek içindeki koordinasyonu sağlar ve çalışmaları denetler.

  e) Başkan yardımcısı, sayman ve yazmanla birlikte dernek için yürütme çalışmaları yapar ve denetler.

  f) Başkan, dernek işleyişinden ve çalışmalarından en üst düzeyde sorumludur.

  2) Başkan Yardımcısı

  a-) Başkan olmadığı zaman yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, çalışmaları yürütür, derneği temsil eder.

  b-) Kişi, kurum ve kuruluşlara, dernek üyelerine karşı başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur.

  c-) Derneğin kendi sorumluluğunda bulunan birimlerini ve çalışmaları denetler, yürütür.

  d-) Derneğin demirbaş, alet ve cihazlarının muhafazasından ve kontrolünden sorumludur.

  3)Yazman

  a-Dernek yazmanı, yönetim kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, gelen-giden evrak defterleri, yönetim kurulu gündem ve toplantı defterinin düzenli olarak tutulmasından, kayıtların günü gününe işlenmesinden, gelen yazılara verilecek yanıtların zamanında verilmesinden, gelen ve giden evrakların dosyalanmasından,

  b-Geçmiş dönemlere ilişkin evrakların, yasaların öngördüğü sürece saklanmasından,

  c-Halen kullanılmakta olan defter, belge ve kayıtların muhafazasından sorumludur.

  d- Yukarıda belirtilen görevleri kendisi veya görevli kişilerle gerçekleştirir.

  e- Dernekle ilgili her türlü yasal ve idari işleri yürütür. Yönetim kurulunun gündemini düzenler ve toplantıya sunar. Yönetim kurulunun kararlarını uygular.

  4) Sayman

  a-Seçildiği dönemin tahmini gelir-gider bütçesini, gelir – gider dengesini oluşturmak için dönem içinde düzenlemelerde bulunur, öneriler hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

  b-Yapılacak her türlü harcamanın belgeye dayandırılmasını sağlar.

  c-Derneğin demirbaş, alet ve cihazların muhafazası ve kontrolünü sağlar.

  d-Gelirlerin makbuz karşılığında alınmasını ve kaydının yapılmasını sağlar.

  e-Gelir ve gider belgelerinin ayrı ayrı numaralandırılıp dosyalanmasını sağlar.

  f-Dernek harcamalarının rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını denetler, gerektiğinde alımlara ve harcamalara müdahale eder.

  g- Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, kişilere ve çalışanlara yapılacak ödemeler ile vergi, sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

  h- Demirbaş defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defterinin tutulmasından sorumludur.

  ı- Genel kurula sunulacak gelir-gider raporunu hazırlar.

  i- Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

  j- Dernek yönetim kurulu kararıyla belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulundurmaz.

  k-Yukarıda belirtilen çalışmalardan yönetim kuruluna ve genel kurula karşı sorumludur.

 15. MADDE 17: DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE İÇ DENETİMİN YÖNTEMİ

  a-Denetleme kurulu, ayrı bir liste şeklinde, genel kurul tarafından ve üyeler arasından 3 (üç) asıl ve  3 (üç) yedek olarak seçilir. Seçimden sonraki 7 (yedi) gün içinde toplanarak, kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçer.

  b-Denetleme kurulu, yönetim kurulunun dernekler kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler.

  c-Denetleme kurulu, derneğin hesaplarını, dernek tüzüğünün 20. maddesinde belirtilen ve yasal olarak tutmakla yükümlü olduğu defterler ile bu defterlere kaydedilen her türlü makbuz, fatura, form, tutanak ve benzeri evrak ve gelen evraklara gereken cevabın verilip verilmediğini inceleyerek sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

  d-Denetleme kurulu, denetimlerini altı ayı geçmeyecek şekilde ve gerekli gördüğü durumlarda, dilediği sıklıkta ve zamanda yapar.

  e-Denetim sırasında, harcamaların usulüne uygun olup olmadığını, alımların rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını, yönetim kurulunun faaliyetlerini idari, mali ve yasal açıdan zamanında yerine getirip getirmediğini denetler.

  f- Derneğin iç denetimi denetim kurulu tarafından yapılır.

 16. MADDE 18: DERNEĞİN GELİRLERİ

  Derneğin Gelirleri Aşağıda Gösterilmiştir

  a) Üye giriş ödentileri,

  b) Üye yıllık aidatı,

  c) Bağış, yardım ve vasiyetler.

  d) Taşınır ve taşınmaz mallar ile haklardan elde edilen gelirler.

  e) Tüzüğün 3. maddesinde sayılan etkinliklerden elde edilen gelirler.

  f) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri, yemek, eğlence, sergi, müzayede, konferans, seminer, sempozyum vb düzenlemelerden elde edilen gelirler.

  g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, belediyeler ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilen projelerden, etkinliklerden, çalışmalardan, onlarla birlikte yapılan fotoğraf, belgesel ve film çalışmalarından elde edilen gelirler. Her türlü dernek yayınlarından, fotoğraf ve hatıra eşya satışlarından, kısa film ve belgesel film çalışmalarından elde edilen gelirler.

  h) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülen projelerden, yurt dışındaki federasyonlar, dernekler, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler.

  i) Devlet bütçesinden yapılan yardımlar.

  j) Dernekler kanunu ve ilgili diğer mevzuatın yasaklamadığı diğer gelirler.

 17. MADDE 19: YILLIK AİDAT VE GİRİŞ ÖDENTİSİ

  a-Dernek aidatı ve giriş ödentisini belirlemek yetkisi genel kurula aittir. Dernek kurucu üyeleri yıllık 565 aidat ödemekten muaftır.

  b-Genel kurul toplantısında, katılan 5 (beş) üyenin yazılı önerisi ile yıllık aidatın  ve üyeliğe giriş ödentisinin artırılması ve/veya azaltması için teklif verilebilir.

  c- Bu teklifte önerilen miktar açıkça belirtilir.

  d- Teklif gündemde yer almasa bile görüşmeye açılarak açık oylama usulüyle genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğuyla karara bağlanır.

  e-Aidat ve üyelik giriş ödentisi hakkında yeni teklif yapılmaz ise en son karara bağlanan miktar geçerliliğini korur.

 18. MADDE 20: DEFTERLER

  Defterlerin numaralandırılmış ve noter veya ilgili resmi kurum tarafından onaylanmış olması zorunludur.

  Defterler;

  a-) Karar Defteri,

  b-) Üye Kayıt Defteri,

  c-) Evrak Kayıt Defteri,

  d-) Demirbaş Defteri,

  e-) İşletme Hesabı Defteri,

  f-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

  g-) Yönetim Kurulu Gündem ve Toplantı Defteri

 19. MADDE 21: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

  1. Derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararı genel kurulda 2/3 (üçte iki ) oranında oy çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği veya derneğin feshi yetkisi genel kurula aittir. Fesih kararının alınabilmesi için dernek üyelerinin 2/3 (üçte iki ) sinin  toplantıda hazır bulunmaları zorunludur.
  • İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, derneğin genel kurula çağrı yöntemine göre ikinci toplantıya gelen üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üye sayısının 2 ( iki) katından az olamaz.
  • Fesih veya tüzük değişikliği kararlarının, toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki ) oy çokluğu ile verilmesi zorunludur.
  • Tüzük değişikliği kararları yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

 20. MADDE 22: FESİH DURUMUNDA DERNEĞİN MALLARI

  Derneğin feshi halinde, derneğin malları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile Fotoğraf Vakfı’na kalacaktır.

 21. MADDE 23: BORÇLANMA

  Dernek ihtiyaçları için bankalardan en düşük faiz oranı ile dernek yönetim kurulunun kararı ile borçlanabilir. Borçlanma miktarı, bir üyenin bir yıllık ödenti tutarının  100 (yüz) katından fazla olamaz. Borçlanma kararı, yönetim kurulu üye tam sayısının en az 2/3 (üçte iki ) çoğunluğu ile alınır.

 22. MADDE 24: DERNEĞİN KURUCULARI

  Derneğin kurucuları şunlardır.

  ADI-SOYADI, MESLEĞİ, UYRUĞU, ADRESİ.

  Sinan Çetin. Dekoratör.T.C. Refik Belendir Sok 3/8 Ankara

  Bülent Demirel. Öğrenci. T.C. İmrahor Sok. 50/6 Ankara

  Celal Ertem. Fotografçı. T.C. Umut Sok.30/5 İçcebeci-Ankara

  Alparslan Aydın. Öğrenci. T.C. Çamtepe Mah. Ozanlar Sok. 17/2 Ankara

  Ercan Öztürk. Fotografçı. T.C. Bahadırlar Sok. 17/2 Ankara

  Cüneyt Ayral. Yazar. T.C. Enis Behiç Sok. 15/3 Ankara

  Ömer Lütfü Eltan. Mühendis. T.C. Kenedi Cad. 15/3 Ankara

  Özcan Yurdalan. Öğrenci. T.C. İmrahor Cad. 61/ 6 Ankara

  Merter Oral. Öğrenci. T.C. Büklüm Sok. 16/1 Ankara


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Cart